EN

Проекти


Участие в проекти

Преподавателите от катедра Компютърна информатика участват в редица международни, национални и университетски научно-изследователски проекти.

Текущи проекти

МОН, Номер на договора:BG05M2OP001-1.001-0004, 2018
МОН - Фонд "Научни изследвания", Номер на договора:ДН02/9, 2016
С решение на МС на Р.България от 17.08.2018 г. беше одобрена НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА „ЕЛЕКТРОННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ В БЪЛГАРИЯ“ (е-здраве)
Национална Научна Програма „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЕДИНЕН ЦИФРОВ ПАЗАР В НАУКАТА, ОБРАЗОВАНИЕТО И СИГУРНОСТТА (ИКТВНОС)”

Минали проекти

МОН - Фонд "Научни изследвания", Номер на договора:ДФНИ И02/7, 2014
ФНИ-МОМН, Номер на договора:ДДВУ02/22, 2010
ФНИ-МОМН, Номер на договора:ВУ-МИ-110, 2005